Buscador

Punto Apartado
Posibilítanse as suxestións e a participación cidadá na elaboración dos Plans Económicos e Orzamentos Municipais
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 3.- Grao de compromiso coa cidadanía
Existe e infórmase sobre unhas Cartas de Servizos Municipais e do grao de cumprimento dos compromisos establecidos nas mesmas
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 3.- Grao de compromiso coa cidadanía
Existen e publícanse os resultados de enquisas sobre prestación dos servizos
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 3.- Grao de compromiso coa cidadanía
Publícanse as modificacións orzamentarias aprobadas polo Pleno Municipal, ou pola Xunta de Goberno, Alcaldesa ou Concelleiros Delegados
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 1.- Información contable e orzamentaria
Publícanse os Orzamentos das Sociedades Municipais
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 1.- Información contable e orzamentaria
Publícanse os informes en relación coa estabilidades orzamentaria emitidos pola Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 1.- Información contable e orzamentaria
Autonomía fiscal (dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios / dereitos recoñecidos netos totais)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 1.- Información contable e orzamentaria
Capacidade ou necesidade de financiamento en termos de estabilidade orzamentaria (superávit ou déficit) (Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 1.- Información contable e orzamentaria
Ingresos fiscais por habitante (ingresos tributarios / número de habitantes)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais
Gasto por habitante (Obrigas recoñecidas netas / número de habitantes)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais

Páxinas