Buscador

Punto Apartado
Investimento por habitante (Obrigas recoñecidas netas (Cap. VI e VII) / número de habitantes)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais
Período medio de cobro (dereitos pendentes de cobro (Cap. I a III) x 365 / dereitos recoñecidos netos)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais
Publícanse os informes trimestrais relativos ás medidas de loita contra a morosidade nas Operacións Comerciais de Pagos a Provedores (art. 16.7 Orde Ministerial HAP/2012/2015)
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais
Publícase o importe da débeda pública municipal consolidada e a súa evolución en comparación con exercicios anteriores.
 • C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
 • 2.- Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais
Infórmase sobre a composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de Contratación
 • D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS DE SERVIZOS
 • 1.- Procedementos de contratación de servizos
Publícanse as actas das Mesas de Contratación
 • D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS DE SERVIZOS
 • 1.- Procedementos de contratación de servizos
Publícase a lista e a contía das operacións cos provedores máis importantes do Concello
 • D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS DE SERVIZOS
 • 2.- Relacións e operacións con provedores e contratistas
Está publicado o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos
Publícanse as políticas e programas do Concello relativos ao medioambiente, así como os informes de seguemento dos mesmos
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos
Publícanse os estudos de impacto ambiental, paisaxísticos e evolucións do risco relativo a elementos medioambientais
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos

Páxinas