Buscador

Punto Apartado
Investimento en infraestruturas por habitante (gastos do exercicio executados en inversión en infraestruturas (Cap. VI) / número de habitantes)
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 4.- Seguimento e control da execución de obras
Proporción de ingresos do urbanismo (ingresos derivados do urbanismo / ingresos totais)
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 4.- Seguimento e control da execución de obras
Publícanse os plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixan obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 1.- Planificación e organización do Concello
Publícase un organigrama actualizado que permite identificar aos responsables dos diferentes órganos, así como as súas funcións e relacións de independencia
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 1.- Planificación e organización do Concello
Publícanse os informes internos dos órganos de Asesoramento Xurídico e da Intervención, unha vez que son definitivos
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 1.- Planificación e organización do Concello
Publícanse todos os contratos formalizados, con indicación do obxecto, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado, os instrumentos a través dos que se publicitou e o número de licitadores
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións
Publícanse as modificacións dos contratos formalizados
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións
Publícanse periodicamente os contratos menores formalizados con información detallada dos seus importes e adxudicatarios
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións
Publícanse datos estadísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de Contratos do Sector Público
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións
Publícase a relación dos Convenios subscritos, con mención das partes firmantes, o seu obxecto e nos seu caso as obrigas económicas convidas
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións

Páxinas