Buscador

Punto Apartado
Publícanse as subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 2.- Contratos, convenios e subvencións
Publícanse as retribucións percibidas polos altos cargos do Concello e os máximos responsables das entidades participadas polo mesmo
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 3.- Altos cargos do Concello e entidades participadas
Fanse públicas as indemnizacións percibidas con ocasión do abandono dos cargos
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 3.- Altos cargos do Concello e entidades participadas
Publícase o Rexistro de Intereses de Actividades e de Bens dos altos cargos do Concello (contemplado na Lei de Bases de Réxime Local)
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 3.- Altos cargos do Concello e entidades participadas
Publícase a relación de inmobles, tanto propios como en réxime de arrendamento, ocupados ou adscritos ao Concello
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 4.- Información económica e orzamentaria
Publícanse os Orzamentos do Concello, con descrición das principais partidas orzamentarias e información actualizada sobre o seu estado de execución
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 4.- Información económica e orzamentaria
Publícanse as Contas Anuais / Conta Xeral do Concello (balance, conta de resultado económico-patrimonial, memoria e liquidación do Orzamento)
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 4.- Información económica e orzamentaria
Publícanse os informes de auditoría de contas e os de fiscalización por parte dos órganos de control externo (Tribunal de Contas) do Concello e das entidades do Sector Público Municipal
 • F) INDICADORES DA NOVA LEI DE TRANSPARENCIA
 • 4.- Información económica e orzamentaria

Páxinas